WHISTLEBLOWING – INFORMACE PRO OZNAMOVATELE

Společnost AUTO KOUTEK s.r.o., IČO: 622 45 830, se sídlem Tanvaldská 1141, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 8449 Vás tímto v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“), informuje o podmínkách a možnostech podávání oznámení porušení dle Zákona o ochraně oznamovatel

       1. Kdo je oprávněn podat oznámení porušení?

Oznamovatelem může být každá fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání. Oznámení může být tedy podáno osobou v rámci jejího pracovněprávního vztahu, osobou samostatně výdělečně činnou, společníkem, osobou ve statutárních, řídících nebo dozorčích orgánech, dobrovolníkem, stážistou či osobou vykonávající činnost na základě smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné smlouvy. Oznamovatelem může být dále i osoba ucházející se o práci či o jinou obdobnou činnost.

        2. Čeho se oznámení porušení musí týkat?

Oznámením se rozumí ústní či písemné oznámení fyzické osoby, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, jak jsou tato definována v §2 Zákoně o ochraně oznamovatelů, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro níž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Povinný subjekt nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykovává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů.

       3. Jakými způsoby je možné oznámení porušení učinit?

Oznámení je možné učinit jedním z níže uvedených způsobů:

1)písemně – písemné oznámení protiprávního jednání je možné zaslat dopisem k rukám příslušné osoby na adresu sídla společnosti AUTO KOUTEK, tj. Tanvaldská 1141, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec. Takové oznámení musí být podáno v řádně zalepené obálce opatřené nápisem s označením „OCHRANA OZNAMOVATELŮ – NEOTVÍRAT". Při nesplnění této podmínky nelze zcela garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací;

2)elektronicky – elektronické oznámení je možné učinit na speciálně zřízenou a zabezpečenou e-mailovou adresu oznameni@autokoutek.cz. Do e-mailové adresy bude mít přístup pouze příslušná osoba;

3)telefonicky – telefonické oznámení je možné učinit u příslušné osoby na telefonickém čísle +420 724 364 840. Telefonický hovor není zaznamenáván, zaznamenán může být pouze v případě, pokud s tím oznamovatel vysloví souhlas. O telefonicky podaném oznámení bude sepsán záznam, s následnou možností přepis ústního podání zkontrolovat, případně opravit a odsouhlasit podpisem oznamovatele.

4)ústně (osobně) – ústní oznámení je možné učinit u příslušné osoby, a to v pracovní dny po domluvě termínu s příslušnou osobou na telefonním čísle +420 724 364 840. Oznámení může být podle domluvy zaznamenáno na diktafon a následně přepsáno, nebo rovnou sepsáno do záznamu s možností zápis následně zkontrolovat, opravit a odsouhlasit opravy podpisem oznamovatele. Oznámení učiněné ústně je příslušná osoba povinna přijmout nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal.

K učinění oznámení je možné využít vnitřního oznamovacího systému zřízeného u společnosti AUTO KOUTEK, nebo je možné učinit prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti a dostupném zde https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/, nebo uveřejněním (mělo by být využíváno výjimečně, v případech, kdy není možné dosáhnout účelu oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému či systému Ministerstva spravedlnosti), případně přímo příslušným orgánům veřejné moci (např. policejní orgán, státní zástupce, orgán správního trestání).

       4. Kdo je oprávněn oznámení porušení přijímat a zpracovávat?

Příslušnou osobou pro přijímání, prošetřování, posouzení a navrhování opatření k nápravě protiprávního jednání (řešitel) byl pověřen Mgr. Petr Bitman.

Kontaktní údaje jsou:

V případě nepřítomnosti příslušné osoby, bude osobou pověřenou k přijímání oznámení a jejich šetření pan Bohuslav Hudík.

Kontaktní údaje jsou:

Pouze příslušná osoba (případně její zástupce) je oprávněna k přijímání, prošetřování, posouzení a navrhování opatření k nápravě protiprávního jednání.

       5. Jaký je postup vyřízení podaného oznámení?

Příslušná osoba bezodkladně písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení, nejdéle však do 7 dnů ode dne přijetí oznámení. Věta první se nepoužije, jestliže příslušné osobě není oznamovatel znám, jestliže je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost oznamovatele anebo jestliže o to oznamovatel požádal.

Příslušná osoba následně posuzuje důvodnost skutečností uvedených v oznámení. Skutečnosti uvedené v oznámení jsou prověřovány např. formou interního šetření. Oznamovatel může být, pokud je znám, požádán o objasnění sdělených informací, nebo o poskytnutí dodatečných informací. V průběhu šetření mohou být provedena dílčí opatření k zabránění pokračování v nezákonné činnosti.

Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o výsledcích svého šetření nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

Pokud bylo na základě prověřených skutečností shledáno oznámení jako nedůvodné, tedy bylo zjištěno, že učiněné oznámení není protiprávním jednáním nebo se oznámení nezakládá na pravdivých informacích, vyrozumí příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně o tomto výsledku oznamovatele, a zároveň ho poučí o možnosti podat oznámení u orgánu veřejné moci (Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro ochranu oznamovatele. Podání lze učinit na tomto odkazu: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/).

Pokud bylo na základě prověřených skutečností shledáno oznámení jako důvodné, tedy bylo zjištěno, že učiněné oznámení je protiprávním jednáním, navrhne příslušná osoba opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Opatření k nápravě či předejití protiprávního stavu jsou příslušnou osobou navrženy buď společnosti AUTO KOUTEK jako povinnému subjektu anebo v případě, že bylo oznámení učiněnou u příslušné osoby společnosti AUTO KOUTEK jako povinného subjektu, u kterého oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, osobě, pro kterou oznamovatel vykonává pracovní či jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci.

Příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele o výsledku každé fáze šetření oznámení, a to bezprostředně po tom, co byla ukončena, nejdéle však do zákonně stanovených lhůt.

       6. Poučení o vědomě nepravdivém oznámení

Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.